OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO DODÁVKY ZBOŽÍ AZUB BIKE s.r.o

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou nedílnou součástí všech smluv o úplatné dodávce lehokol a tříkolek a jejich příslušenství vyráběných nebo dodávaných pod ochranným označením obchodní společnosti AZUB bike s.r.o., se sídlem Bajovec 2761, 688 01 Uherský Brod,
  IČO: 016 61 116, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 78912 (dále jen „Dodavatel“, „Zboží“ a „Smlouva“) jakékoliv druhé smluvní straně (dále jen „Odběratel“) a upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.
 2. Tyto OP se stávají pro Odběratele a Dodavatele závazné buď jejich podpisem, nebo jejich odsouhlasením Odběratelem učiněným prostřednictvím internetové stránky azub.eu při zadání Objednávky, nebo jinou formou jejich odsouhlasení ze strany Odběratele, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.
 3. Tyto OP se vztahují na všechny současné i budoucí Smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem.
 4. Tyto OP jsou součástí všech Smluv uzavřených mezi Dodavatelem a Odběratelem, a to především, kupních smluv, smluv o dílo a nepojmenovaných smluv ve smyslu § 1746 odst. 2 OZ, jakož i rámcových smluv.
 5. Tyto OP se uplatní ve vztazích Dodavatele s Odběrateli, kteří jsou podnikateli anebo spotřebiteli.
 6. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají před zněním těchto OP přednost. Dohodnou-li si Dodavatel a Odběratel ve Smlouvě jiná ujednání, která se od těchto OP odchylují, platí odchylná ujednání Smlouvy jen v rozsahu, ve kterém se od těchto OP liší, ve zbytku se použijí ujednání těchto OP. Jakákoliv odchylná ujednání Smlouvy musí být sjednána písemně, jinak se k nim nepřihlíží.
 7. Změny a doplňky, jakož i jakékoliv obchodní podmínky Odběratele, které se odchylují od těchto OP, se považují za závazné pro Dodavatele, pouze pokud jsou výslovně potvrzeny Dodavatelem.

I.      Uzavření Smlouvy

 1. Veškeré Smlouvy mezi Dodavatelem a Odběrateli musí být uzavřeny v písemné formě.
 2. Odběratel může u Dodavatele poptat Zboží buďto přes e-shop na azub.eu, nebo prostřednictvím písemné poptávky zaslané prostřednictvím kontaktů uvedených na webové stránce e-shopu www.azub.eu (dále jen „Objednávka“).
 3. Objednávka musí obsahovat zejména dodací a fakturační adresu, kontaktní telefon a e-mail,
  u Odběratelů podnikatelů IČO a DIČ (VAT), pokud bylo přiděleno, specifikaci poptávaného Zboží, počet kusů Zboží a způsob dopravy.
 4. Před uzavřením Smlouvy může Dodavatel po Odběrateli požadovat upřesnění Objednávky anebo poptávaného Zboží.
 5. Učiněním Objednávky Odběratel, který je spotřebitelem, potvrzuje, že vůči němu Dodavatel řádně splnil informační povinnost ve smyslu § 1811, § 1820 § 1826 OZ, v rozsahu, ve kterém se použijí na příslušnou Smlouvu.

 

 

Kromě toho Dodavatel Odběrateli, který je spotřebitelem, dále sděluje, že:

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení jsou veškeré sazby a náklady účtovány dle podmínek operátora Odběratele, Dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy, poplatků za platbu kartou, cel aj., podle destinace dodání Zboží);
 • může požadovat úhradu Ceny a Nákladů před převzetím Zboží od Dodavatele;
 • neuzavírá s Odběratelem, který je spotřebitelem, Smlouvy jejímž předmětem je opakované plnění, to znamená, že předmětem Smluv, které Dodavatel uzavírá s Odběratelem, který je spotřebitelem, jsou vždy pouze jednotlivé Objednávky;
 • Ceny Zboží jsou na webu provozovaném Dodavatelem uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání Zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady Ceny Zboží; a
 • obsah elektronické komunikace mezi Dodavatelem a Odběratelem bude uložen v elektronickém archivu Dodavatele a Odběratel do ní může na požádání nahlédnout.
 1. Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele v případě, že požaduje jakékoliv změny Objednávky anebo poptávaného Zboží, a to nejpozději do uzavření Smlouvy.
 2. Dodavatel Objednávku Odběratele potvrdí písemně (dále jen „Potvrzení Objednávky“). Dodavatel není povinen Objednávku Odběratele potvrdit.
 3. Není-li mezi smluvními stranami uzavřena písemná Smlouva v jedné listině, dochází k uzavření Smlouvy doručením písemné akceptace Potvrzení Objednávky Odběratelem Dodavateli (dále jen „Akceptace“). Předchozí věta neplatí, pokud Akceptace obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny (včetně vymezení obsahu Potvrzení Objednávky jinými slovy) a takové jednání Odběratele se považuje za novou Objednávku. Akceptace Potvrzení Objednávky s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou se předem vylučuje. Obsah Smlouvy se řídí obsahem Potvrzení Objednávky, přičemž v případě rozporu mezi Potvrzením Objednávky a Objednávkou, má přednost znění Potvrzení Objednávky. Má se vždy za to, že Smlouva byla mezi smluvními stranami řádně uzavřena ve znění Potvrzení Objednávky, pokud Odběratel uhradí Cenu a/nebo převezme Zboží podle Potvrzení Objednávky.
 4. Potvrzení Objednávky obsahuje zejména údaje Odběratele a Dodavatele, datum vytvoření Potvrzení Objednávky a předpokládané datum dodání Zboží, specifikaci a Cenu Zboží a jeho součástí a příslušenství a dále specifikaci Nákladů. V případě Odběratele, který je podnikatelem, obsahuje Potvrzení Objednávky i doporučenou maloobchodní cenu a případné slevy.
 5. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit v průběhu plnění Smlouvy podmínky dodání Zboží sjednané ve Smlouvě, a to v závislosti na dostupnosti Zboží a výrobní kapacitě Dodavatele. Dodavatel má právo na změny Zboží sjednaného ve Smlouvě, které jsou vyvolány technickým vývojem a pokrokem. Dodavatel je oprávněn nahradit jednotlivé součásti Zboží sjednaného ve Smlouvě podobnými součástmi se stejnou nebo vyšší jakostí a užitnou hodnotou.
 6. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebude možné dodání Zboží sjednaného ve Smlouvě a bude-li v takovém případě možné takové Zboží nahradit pouze Zbožím a/nebo jeho součástí s nižší jakostí či kvalitou, navrhne Dodavatel Odběrateli alternativní plnění. Objednávka bude v takovém případě realizována alternativním plněním pouze za předpokladu, že budou s alternativním plněním obě smluvní strany souhlasit. V případě, že Odběratel s dodáním alternativního plnění nebude souhlasit, zavazují se smluvní strany si vrátit již poskytnutá plnění.
 7. V případě, že Smlouva byla uzavřena s Odběratelem, který je spotřebitel, a to distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Dodavatele, má Odběratel právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od Akceptace Potvrzení Objednávky i bez udání důvodu (dále jen „Právo na odstoupení“). Pro účely uplatnění Práva na odstoupení musí Odběratel o svém odstoupení od Smlouvy informovat obchodní společnost AZUB bike s.r.o., se sídlem Bajovec 2761, 688 01 Uherský Brod, tel. XXXXX, email. XXXXX, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Odběratel může pro uplatnění Práva na odstoupení využít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy uveřejněný na webové stránce azub.eu, není to však jeho povinností. Odběratel může uplatnit Právo na odstoupení vyplněním a odesláním Dodavateli formuláře pro odstoupení od Smlouvy na webové stránce www.azub.eu nebo jakéhokoliv jiného jednoznačného obdobného prohlášení. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 8. Odběratel nemá právo odstoupit od Smlouvy dle čl. II. odst. 12 těchto OP v případě, kdy je Zboží upraveno na míru, podle přání Odběratele a/nebo pro jeho osobu ve smyslu ust. § 1837 písm. d) OZ. Smluvní strany berou na vědomí, že všechna lehokola a tříkolky dodávané pod ochranným označením Dodavatele jsou vždy vyrobeny na míru, podle přání Odběratele anebo pro jeho osobu ve smyslu ust. § 1837 písm. d) OZ a Odběrateli nenáleží v těchto případech právo odstoupit od Smlouvy dle čl. II. odst. 12 těchto OP. Právo na odstoupení nelze dále uplatnit v zákonem stanovených případech.
 9. Pokud Odběratel, který je spotřebitelem, oprávněně uplatní Právo na odstoupení, vrátí Dodavatel Odběrateli všechny platby, které Dodavatel obdržel na základě takové Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění Práva na odstoupení. Pro vrácení plateb použije Dodavatel stejný platební prostředek, který použil Odběratel pro provedení počáteční transakce, pokud Odběratel neurčil v uplatnění Práva na odstoupení jinak anebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

II.     Dodací podmínky

 1. Způsob dodání Zboží je součástí každé Objednávky a je vždy uveden v Potvrzení Objednávky.
 2. Není-li ve Smlouvě nebo v těchto OP uvedeno jinak, Dodavatel dodá Zboží Odběrateli dle následujících dodacích podmínek INCOTERMS 2020:
 • DDP v případě dodání do Spojených států amerických; a
 • DAP v případě dodání do jiné země v rámci Evropské unie, s tím, že Cena nezahrnuje clo (dodání Zboží v rámci Evropské unie nepodléhá clu). Dodání Odběrateli, který je spotřebitelem probíhá za podmínek zvláštního režimu jednoho správního místa pro odvod DPH (tzv. one stop shop); a
 • DAP v případě dodání do jiných zemí.
 1. Není-li ve Smlouvě dohodnuto nebo v těchto OP uvedeno jinak, je Odběratel povinen zajistit odbavení Zboží pro dovoz v zemi jeho dodání, a to včetně zajištění celních formalit. Odběratel je povinen včas a řádně informovat Dodavatele o výši a splatnosti cla a daní při dovozu Zboží, pokud je dle Smlouvy nebo těchto OP hradí Dodavatel.

III.    Cena a platební podmínky

 1. Není-li cena Zboží sjednána ve Smlouvě, řídí se cenami Dodavatele uveřejněnými na webové stránce azub.eu, které jsou platné při uzavření Smlouvy (dále jen „Cena“).
 2. Ceny uveřejněné na webové stránce azub.eu v EUR jsou cenami pro dodávky Zboží s místem dodání v Evropské unii a zahrnují:
 • náklady do výše 100 EUR na přepravu jednoho lehokola nebo tříkolky včetně příslušenství, které se vejde do jednoho přepravního boxu; a
 • příslušnou DPH.
 1. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, tak v případě dodání Zboží s místem dodání v Evropské unii Odběrateli, který je registrován k DPH (má platnou registraci k DPH), se od Ceny dle čl. IV2 těchto OP odečte částka odpovídající sazbě DPH platné v České republice a tato částka bude v Potvrzení Objednávky uvedena jako sleva z Ceny.
 2. Ceny uveřejněné na webové stránce azub.eu v USD jsou cenami pro dodávky Zboží s místem dodání ve Spojených státech amerických a zahrnují i náklady na přepravu jednoho lehokola nebo tříkolky včetně příslušenství v jednom přepravním boxu a clo, a to celkem do výše 200 USD. Tyto ceny nezahrnují DPH ani daň z obratu při dodání do Spojených států amerických (tzv. sales tax).
 3. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, tak v případě dodání Zboží s místem dodání mimo Evropskou unii a Spojené státy americké se použijí Ceny uveřejněné na webové stránce azub.eu v EUR s tím, že v takovém případě tyto Ceny zahrnují náklady do výše 100 EUR na přepravu jednoho lehokola nebo tříkolky včetně příslušenství, které se vejde do jednoho přepravního boxu,
  a nezahrnují clo, DPH a ani jiné daně při dovozu Zboží.
 4. Dodavatel je oprávněn jednostranně měnit Cenu Zboží uveřejněním její změny na webové stránce azub.eu, přičemž každá taková změna je účinná pro Smlouvy uzavřené po jejich uveřejnění, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
 5. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, Ceny uveřejněné na webové stránce azub.eu nezahrnují modifikace lehokol anebo tříkolek a jiné úpravy Zboží provedené na přání Odběratele.
 6. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak a pokud se smluvní strany dohodly na slevě z Ceny, nevztahuje se tato sleva na náklady na přepravu Zboží zahrnuté v Ceně.
 7. Odběratel je povinen uhradit Dodavateli veškeré náklady, včetně daní a poplatků, spojené s dodáním Zboží Odběrateli, které nejsou výslovně zahrnuty v Ceně (dále jen „Náklady“).
 8. Není-li ve Smlouvě dohodnuto nebo v těchto OP uvedeno jinak, je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli zejména následující Náklady:
 • náklady na přepravu příslušenství lehokola nebo tříkolky, které se nevejde do stejného přepravního boxu;
 • u dodávek s místem dodání mimo Evropskou unii náklady na přepravu baterie;
 • náklady na přepravu Zboží v částce přesahující maximální částku nákladů na přepravu zahrnutou výslovně v Ceně;
 • cla a daně výslovně nezahrnuté v Ceně; a
 • poplatek ve výši 1 % z hrazené částky v případě platby platební kartou a jakékoliv jiné bankovní poplatky spojené s platbou na straně Odběratele.
 1. Odběratel zaplatí Cenu, Náklady a další platby související s dodáním Zboží na základě daňového dokladu vystaveného Dodavatelem (dále jen „Faktura“). Způsob a termín úhrady Ceny bude vždy uveden v Potvrzení Objednávky. Není-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, je Faktura splatná před dodáním Zboží.
 2. Úhradou Ceny se rozumí připsání částky na bankovní účet uvedený na Faktuře nebo přijetím částky v hotovosti.
 3. Veškeré platby Odběratele Dodavateli jsou realizovány na náklady a nebezpečí Odběratele.
 4. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, je Dodavatel oprávněn zaslat Odběrateli Fakturu elektronickou cestou. V takovém případě Dodavatel vygeneruje Fakturu ve formátu PDF a zašle ji prostřednictvím elektronické pošty ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Odběratele. Odběratel prostřednictvím své e-mailové adresy přijme a otevře Fakturu zaslanou ve formátu PDF pomocí vhodného počítačového programu (např. Adobe Acrobat Reader) a vytiskne ji dle své potřeby tak, aby zůstal její obsah nezměněn. Faktura zaslaná výše uvedenou formou bude považována za doručenou dnem přijetí na e-mailovou adresu Odběratele. Dodavatel po odeslání Faktury a Odběratel po přijetí Faktury nebudou měnit obsah ani formát Faktury. Obě smluvní strany učiní veškerá opatření nutná ke splnění všech zákonných předpisů upravující archivaci daňových dokladů. Obě smluvní strany zároveň prohlašují, že postupem dle tohoto odstavce je zachována autenticita původu Faktury, integrita jejího obsahu a její čitelnost. Přes skutečnosti uvedené v tomto odstavci je Dodavatel povinen, pokud o to Odběratel požádá, předat Odběrateli Fakturu i v listinné (papírové) podobě.
 5. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, je Faktura hrazena následujícím způsobem:
 • při dodání Zboží kurýrem s platbou na účet – Odběratel uhradí Fakturu na bankovní účet uvedený ve Faktuře, přičemž v takovém případě bude Zboží dodáno po připsání úhrady Faktury na takový bankovní účet;
 • při dodání Zboží kurýrem s platbou platební kartou – Odběratel uhradí Fakturu platební kartou prostřednictvím internetového odkazu na platební bránu poskytnutého Dodavatelem, přičemž v takovém případě bude Zboží dodáno po akceptaci platby platební kartou;
 • je-li ve Smlouvě sjednáno dodání Zboží kurýrem na dobírku – Odběratel uhradí Fakturu kurýrovi při převzetí Zboží;
 • je-li ve Smlouvě sjednáno dodání Zboží osobním odběrem Zboží v sídle Dodavatele – Odběratel uhradí Fakturu při převzetí Zboží v sídle Dodavatele.
 1. Dodavatel je oprávněn požadovat na své plnění zálohy. Platba za Zboží může být dle ujednání ve Smlouvě realizována jako platba celé Faktury předem na základě výzvy k platbě Dodavatele, nebo na základě uhrazené zálohy, kdy bude část Faktury uhrazena při uzavření Smlouvy a doplatek Faktury při převzetí Zboží, anebo bude celá Faktura hrazena vcelku při převzetí Zboží.
 2. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, platí, že Cena a Náklady sjednané v jiné měně, než v korunách českých, byly sjednány s ohledem na směnný kurz vyhlášený ČNB ke dni uzavření Smlouvy, a pokud se aktuální směnný kurz vyhlášený ČNB ke dni vystavení faktury liší o více jak
  5 %, má Dodavatel právo přepočítat fakturovanou částku dle aktuálního směnného kurzu ČNB.
 3. Ocitne-li se Odběratel v prodlení s jakoukoliv platbou podle těchto OP anebo Smlouvy, je Dodavatel oprávněn přerušit jakékoliv další dodávky Zboží, a to až do doby, než bude příslušná platba uhrazena Odběratelem. Dodavatel se v takovém případě nemůže dostat do prodlení se splněním svých závazků podle těchto OP anebo Smlouvy.
 4. V případě prodlení Odběratele s úhradou jakékoliv platby dle těchto OP anebo Smlouvy má Dodavatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den trvání prodlení. Je-li prodlení delší než třicet (30) dnů, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

IV.   Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na Zboží

 1. Vlastnické právo ke Zboží přechází z Dodavatele na Odběratele až úplným zaplacením Ceny Zboží. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, nesmí Odběratel až do okamžiku, kdy nabude vlastnické právo ke Zboží, toto Zboží zcizit nebo zatížit právem třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele. V případě, že Odběratel zcizí Zboží třetí osobě před tím, než k němu Odběratel nabude vlastnické právo, je Odběratel povinen na výzvu Dodavatele postoupit na Dodavatele veškerá práva ze zcizení Zboží vůči třetí osobě a takové postoupení třetí osobě oznámit.
 2. Nebezpečí škody na Zboží přechází z Dodavatele na Odběratele momentem předání Zboží Odběrateli. Je-li Odběratel v prodlení s převzetím Zboží, nese nebezpečí škody na Zboží Odběratel.

V.    Záruka a odpovědnost za vady

 1. Dodavatel předá Odběrateli nejpozději společně se Zbožím vyrobeným Dodavatelem návod montáže, údržby a užívání Zboží (dále jen „Návod“). Odběratel je povinen se s Návodem před zahájením užívání Zboží seznámit a řídit se jím.
 2. Dodavatel poskytuje na Zboží vyrobené Dodavatelem záruku za jakost v délce a za podmínek uvedených v Návodu (dále jen „Záruka Dodavatele“). Záruční doba Záruky Dodavatele začíná běžet ode dne dodání Zboží Odběrateli a/nebo v případě, kdy Odběratel kupuje Zboží za účelem jeho dalšího prodeje svému koncovému zákazníkovi (dále jen „Koncový zákazník“), tak ode dne dodání Zboží Koncovému zákazníkovi. Není-li v Návodu nebo ve Smlouvě uvedeno jinak, činí záruční doba na komponenty rámu, řízení a sedačky dva (2) roky.
 3. Není-li ve Smlouvě nebo v Návodu uvedeno jinak, Dodavatel neodpovídá za vady Zboží a na vady Zboží se nevztahuje ani Záruka Dodavatele v následujících případech:
 • na vady nesouvisející s vadnými materiály použitými při výrobě Zboží a na vady nesouvisející s výrobou Zboží;
 • na Zboží, které vlastní v době reklamace vady osoba, která není Odběratelem nebo prvním Koncovým zákazníkem vlastnícím Zboží (např. v případě použitého, nebo přeprodaného Zboží);
 • na Zboží upravené v rozporu s Návodem;
 • vady způsobené běžným opotřebením, nesprávnou montáží, úpravou či opravou, nebo jakýmkoliv použitím a nakládáním se Zbožím (zahrnuje např. poškození při nehodách, skákání a jiných činnostech, pro které není Zboží AZUB určeno), nedostatečnou péčí a údržbou, přetížením nebo nedodržením pokynů uvedených v Návodu, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který je v rozporu s Návodem anebo účelem použití Zboží;
 • vady způsobené vnějšími událostmi jako je např. teplotní, chemické či mechanické poškození, došlo-li k němu po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Odběratele;
 • vady způsobené nevhodným skladováním, manipulací apod. Odběratelem anebo jakoukoliv jinou osobou s výjimkou Dodavatele;
 • vady způsobené nadměrným užíváním Zboží pro podnikatelské účely;
 • vady byly způsobeny jinak než Dodavatelem.
 1. V případě, že dodávané Zboží zahrnuje i věci, součásti nebo příslušenství, které nejsou vyrobeny Dodavatelem, poskytuje na ně záruku za jakost jejich výrobce a nikoliv Dodavatel. V tomto případě se Dodavatel zavazuje Odběrateli poskytnout veškerou dokumentaci související s takovými věcmi vč. záručních listů, a to vše za předpokladu, že je Dodavatel má k dispozici.
 2. Právo Odběratele z vadného plnění zakládá pouze taková vada Zboží, kterou má Zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Zboží na Odběratele, a v případě Záruky Dodavatele pouze taková vada Zboží, která se vyskytne během záruční doby.
 3. Odběratel má povinnost Zboží, veškeré jeho součásti a příslušenství a veškeré listiny dodané se Zbožím pečlivě prohlédnout, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) dnů ode dne dodání Zboží Odběrateli (dále jen „Prohlídka“).
 4. Prohlídku musí Odběratel provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče (dále jen „Zjevné vady“). Zjevné vady musí být písemně uplatněny u Dodavatele nejpozději ve lhůtě do deseti (10) dnů ode dne dodání Zboží Odběrateli.
 5. Veškeré vady Zboží neuvedené v čl. VI7 těchto OP musí být písemně uplatněny u Dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co je bylo možno zjistit při vynaložení odborné péče, nejpozději však před uplynutím příslušné záruční doby u vad, na které se vztahuje Záruka Dodavatele, a nejpozději do dvou (2) let od dodání Zboží Odběrateli u ostatních vad.
 6. Odběratel je povinen předat Dodavateli společně s písemným uplatněním podrobný popis vady, Fakturu k reklamovanému Zboží, doklad o dodání Zboží a vlastní reklamované Zboží. Náklady na dopravu reklamovaného Zboží hradí Odběratel.
 7. V případě, že Odběratel Prohlídku neprovede, nebo vadu neuplatní u Odběratele řádně a včas, není Dodavatel povinen akceptovat jakékoliv nároky z vad.
 8. Dodavatel se zavazuje vady Zboží, za které odpovídá, dle vlastní volby odstranit, nebo dodat nové Zboží, nebo jeho novou součást nebo příslušenství. Pokud to není možné, má Odběratel právo požadovat přiměřenou slevu.

VI.    Zvláštní pravidla pro další prodej Zboží

 1. Odběratel, který je podnikatelem, je oprávněn Zboží dále prodávat pouze v souladu s jeho účelem.
 2. Odběratel, který je podnikatelem, je povinen v případě dalšího prodeje Zboží zajistit prodej a zákaznický servis Zboží pouze prostřednictvím odborného personálu, který byl náležitě proškolen, a Konečného zákazníka vždy řádně seznámit s Návodem, způsobem užívání Zboží, podmínkami odpovědnosti Dodavatele za Zboží a podmínkami odpovědnosti Dodavatele za újmu dle Smlouvy a těchto OP.
 3. Odběratel, který je podnikatelem, je oprávněn k dalšímu prodeji Zboží Koncovým zákazníkům – spotřebitelům anebo podnikatelům. Odběratel není oprávněn k prodeji Zboží za účelem dalšího přeprodeje.
 4. Při dalším prodeji Zboží bere Odběratel, který je podnikatelem, na vědomí, že Dodavatel není zodpovědný za žádné vady ani případnou újmu, které vzniknou Odběrateli anebo jakýmkoliv třetím osobám vč. spotřebitelů, pokud takové vady anebo újma vznikne v důsledku zásahu jakékoliv třetí strany do Zboží, který je v rozporu s Návodem, těmito OP a Smlouvou.
 5. Dodavatel bude Odběrateli, který je podnikatelem, při dalším prodeji Zboží poskytovat veškerou rozumně požadovatelnou součinnost v souvislosti s montáží údržbou a užíváním takového Zboží.
 6. Dodavatel neodpovídá při dalším prodeji Zboží Odběrateli, který je podnikatelem, za žádnou újmu, škodu a ani za ušlý zisk v případě, že vznikne v důsledku porušení povinností Odběratele podle těchto OP a/nebo Smlouvy. Pro případ dalšího prodeje Zboží výslovně vylučují Dodavatel a Odběratel solidární odpovědnost Dodavatele za škodu způsobenou vadou Zboží jakýmkoliv třetím osobám, a to v případech, kdy ke škodě způsobené vadou Zboží dojde v důsledku jakéhokoliv porušení povinností Odběratele podle Smlouvy anebo těchto OP. V takovém případě se Odběratel zavazuje nahradit případnou škodu v plném rozsahu sám.
 7. V případě dalšího prodeje Zboží, kdy by Dodavatel byl odpovědný společně a nerozdílně s Odběratelem za škodu způsobenou vadou Zboží podle obecně závazných právních předpisů, zejména § 2939 a násl. OZ, a Dodavatel by uhradil takovou škodu, zavazuje se Odběratel nahradit Dodavateli 50 % částky škody, kterou by Dodavatel uhradil.
 8. V případě dalšího prodeje Zboží se Odběratel zavazuje pro případ, že vůči Dodavateli bude uplatněn jakýkoliv nárok na náhradu újmy, poskytovat Dodavateli veškerou součinnost.
 9. Odběratel, který je podnikatelem, je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, o Smlouvě a skutečnostech, které byly zjištěny v souvislosti se Smlouvou. Jedná se především o takové informace, které jsou obchodním tajemstvím stran. Tyto skutečnosti nelze sdělit ani zpřístupnit žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu strany, o jejíž obchodní tajemství se jedná.
 10. Předmětem obchodního tajemství Dodavatele jsou především informace o cenách a cenových nabídkách Dodavatele nebo informace o Zboží a všechny informace, ze kterých lze zjistit, byť nepřímo, obchodní strategii a politiku Dodavatele, technické a výrobní postupy a další skutečnosti, které tvoří duševní vlastnictví Dodavatele a jeho know-how.

VII.   Odpovědnost za újmu

 1. Strany se zavazují přijmout všechna jim dostupná opatření k tomu, aby se předešlo vzniku újmy (majetkové i nemajetkové) a aby případně vzniklá újma byla co nejmenšího rozsahu.
 2. Dodavatel není odpovědný za žádnou škodu, ať již skutečnou škodu nebo ušlý zisk, a za žádnou nemajetkovou újmu, které vzniknou Odběrateli nebo jakékoliv třetí osobě v důsledku porušení jejich povinností.
 3. Dodavatel není odpovědný ať již za skutečnou škodu nebo ušlý zisk a za žádnou nemajetkovou újmu, které vzniknou Odběrateli anebo jakékoliv třetí osobě v důsledku nesprávného nakládání se Zbožím v rozporu se Smlouvou anebo Návodem.
 4. Dodavatel není odpovědný ať již za skutečnou škodu nebo ušlý zisk a za žádnou nemajetkovou újmu, které vzniknou Odběrateli anebo jakékoliv třetí osobě v důsledku užívání Zboží k podnikatelským účelům nebo v každém případě, kdy Koncový zákazník je podnikatelem a Zboží zakupuje v rámci své obchodní podnikatelské činnosti.
 5. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel neodpovídá za škodu způsobenou Odběrateli při plnění Smlouvy přesahující částku odpovídající Ceně dodaného Zboží maximálně však částku
  000.000,- Kč. Toto ustanovení neplatí pro Odběratele, který je spotřebitelem.
 6. Dodavatel neodpovídá Odběrateli za nemajetkovou újmu. Toto ustanovení neplatí pro Odběratele, který je spotřebitelem.
 7. Dodavatel neodpovídá za škodu vyplývající z okolností či příčin, u nichž nelze rozumně předpokládat, že by je mohl rozumně ovlivnit, nebo prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého možného úsilí, které lze na něm spravedlivě vyžadovat.
 8. Dodavatel neodpovídá za jakoukoli nepřímou anebo následnou škodu (včetně ušlého zisku) vzniklou Odběrateli anebo jakékoliv třetí osobě, která vznikla v souvislosti s plněním Smlouvy, bez ohledu na to, jak byla tato škoda způsobena.
 9. Škoda na věci způsobená vadou Zboží, za kterou Dodavatel odpovídá, se hradí jen v částce převyšující částku vypočtenou z 500 EUR kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB v den, v němž škoda vznikla; není-li tento den znám, pak v den, kdy byla škoda zjištěna.
 10. Dodavatel neodpovídá za škodu způsobenou vadou Zboží, v případech stanovených zákonem a dále pokud:
 • škodu zavinil poškozený, nebo ten, za jehož čin poškozený odpovídá;
 • Dodavatel výrobek na trh neuvedl, nebo jej nevyrobil;
 • lze důvodně předpokládat, s přihlédnutím ke všem okolnostem, že vada Zboží neexistovala v době, kdy bylo Zboží dodáno Odběrateli, nebo že nastala později;
 • Zboží bylo použito převážně pro podnikatelské účely;
 • škoda byla Způsobena Odběrateli anebo jakékoliv třetí osobě, je-li podnikatelem;
 • vada výrobku je důsledkem plnění těch ustanovení právních předpisů, která jsou pro Dodavatele závazná; nebo
 • stav vědeckých a technických znalostí v době, kdy bylo Zboží uvedeno na trh, neumožnil zjistit jeho vadu.

VIII.  Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, pak se za doručení dle těchto OP považuje předání zásilky druhé smluvní straně osobně nebo zaslání zásilky poštou na adresu sídla druhé smluvní strany uvedenou v obchodním rejstříku, nebo obdobné evidenci.
 2. Zásilka se považuje za řádně doručenou:
 • je-li doručováno osobně, okamžikem potvrzení převzetí zásilky adresátem, přičemž pokud adresát odmítne převzít zásilku, pak okamžikem odmítnutí převzetí; nebo
 • je-li zasíláno s využitím provozovatele poštovních nebo přepravních služeb, pak třetí (3.) pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý (15.) pracovní den po odeslání.
 1. Stav doručování Zboží je vždy možné sledovat prostřednictvím internetových stránek přepravce.
 2. Smluvní strany se dohodly na tom, že komunikace mezi smluvními stranami v souvislosti s dodávkami Zboží může probíhat prostřednictvím internetu (e-maily).
 3. Pokud Odběratel poskytne Dodavateli faxová čísla, telefonní čísla či adresy elektronické pošty, na které mají být zasílány zásilky, bude Dodavatel předpokládat, že tato spojení jsou dostatečná, bezpečná a důvěrná vzhledem k ochraně zájmů Odběratele.

IX.    Ochrana osobních údajů

 1. Odběratel souhlasí s tím, že Dodavatel může zpracovávat osobní údaje Odběratele, včetně elektronického kontaktu Odběratele a elektronických kontaktů zaměstnanců Odběratele, poskytnuté Odběratelem za účelem plnění Smlouvy, jak stanovují příslušné právní předpisy.
 2. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, Odběratel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, reklamních a informačních materiálů Dodavatele. Odběratel souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu nebo elektronického kontaktu svých zaměstnanců pro zasílání všeobecných informací o Zboží, nabídek Zboží nebo podobných dokumentů, které by mohly být považovány za obchodní sdělení. Dodavateli ani Odběrateli z poskytnutí těchto informací, nabídek nebo obdobných dokumentů nevznikají žádné povinnosti ani odpovědnost.

X.     Změny OP

 1. Dodavatel je oprávněn tyto OP v celém jejich rozsahu jednostranně změnit. S každou takovou změnou OP však musí bez zbytečného odkladu vhodným způsobem seznámit Odběratele, jehož Smlouva dosud nezanikla, a to např. v rámci osobního jednání či e-mailem. K přijetí změny OP Odběratelem dojde následovně:
 • potvrzením Odběratele, z něhož vyplývá souhlas se změnou OP; anebo
 • předáním Objednávky Odběratele Dodavateli po sdělení či zaslání nových OP Odběrateli (tzv. „akceptace mlčky“).
 1. Odběratel má právo změny OP dle tohoto článku odmítnout, přičemž pokud z tohoto důvodu dojde k výpovědi Smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, činí výpovědní lhůta jeden (1) měsíc, která začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém je výpověď doručena druhé smluvní straně; jinak platí původní OP.

XI.    Závěrečná ustanovení

 1. Tyto OP jakož i smluvní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí českým právem, zejména OZ. Veškeré případné spory budou rozhodovány příslušným obecným soudem České republiky, místně příslušným podle sídla Dodavatele. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se na Smlouvu a tyto OP se vylučuje.
 2. Případné spory mezi Dodavatelem a Odběratelem, který je spotřebitel, lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Odběratel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 3. Za písemnou formu se pro účely těchto OP a Smlouvy považuje výměna e-mailových nebo jiných elektronických zpráv, pokud není v těchto OP nebo Smlouvě dohodnuto jinak.
 4. Žádné z práv nebo povinností Odběratele z těchto OP, nebo Smlouvy, nesmí být postoupeny nebo převedeny bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele.
 5. Postoupení těchto OP nebo Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele je vyloučeno
 6. Odběratel není oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku vůči Dodavateli na jeho pohledávky, a to bez jeho předchozího písemného souhlasu.
 7. Změny či dodatky Smlouvy a její ukončení vyžadují písemnou formu.
 8. Tyto OP a uzavřené Smlouvy obsahují úplné ujednání o předmětu Smlouvy a o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovným ustanovením těchto OP a uzavřenou Smlouvou a nezakládá žádný závazek smluvních stran.
 9. V případě, že je nebo se stane některé ustanovení OP nebo Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení OP a Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením, které v nejvyšší možné míře zachovává myšlenku a účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.
 10. Odběratel prohlašuje, že tyto OP neobsahují žádná ustanovení, která by nemohl rozumně očekávat, a výslovně tyto OP v celém rozsahu přijímá.
 11. Odběratel prohlašuje, že uzavřením Smlouvy a ani těmito OP není neúměrně zkrácen, zejména že hodnoty plnění Dodavatele a Odběratele jsou odpovídající.
 12. Odběratel výslovně potvrzuje, že podmínky těchto OP a uzavřené Smlouvy jsou výsledkem jednání a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit jejich obsah. Smluvní strany se dohodly, že se vylučuje aplikace ustanovení OZ o smlouvách uzavíraných adhézním způsobem.
 13. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení těchto OP nebo Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených odlišných obchodních zvyklostí či praxe.
 14. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu uzavření těchto OP anebo Smlouvy věděly nebo vědět musely a které jsou relevantní ve vztahu k jejich uzavření. Kromě ujištění, které si strany poskytly v těchto OP anebo ve Smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o jejich uzavření. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně jejich předmětu.
 15. Je-li Odběratel spotřebitelem, nepoužijí se ustanovení těchto OP, odchylující se od ustanovení OZ k ochraně spotřebitele.
 16. Odběratel tímto výslovně souhlasí s těmito OP a prohlašuje, že se plně seznámil s jejich obsahem, a že tyto OP jsou pro Odběratele závazné a představují nedílnou součást Smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem.
Be our fan wherever you live

Join the worldwide group of AZUB fans

Get the latest stories, be inspired by our amazing builds and get some inside view. 

Language preferences

You are close to join the fan group. Just see your inbox and confirm your e-mail address.

Share This